New PoP in Chernigov

RETN has launched a new DWDM PoP in Chernigov. Address: Komsomolskaya 53B, Chernigov, Ukraine.