New PoP in Nizhniy Novgorod

New backbone PoP in Nizhniy Novgorod.